Strona główna Dofinansowanie inwestycji OZE Ogromne wsparcie dla odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Ogromne wsparcie dla odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

2863

W Polsce funkcjonuje wiele rozwiązań wspierających inwestycje w odnawialne źródła energii. Programy popularyzujące OZE są skierowane do różnorakich podmiotów, m.in. samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, przedsiębiorstw czy uczelni.

Jednym z rozwiązań finansujących inwestycje w OZE będzie program Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. W jego ramach będą wspierane projekty budowy lub przebudowy instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii. Wynikiem udzielonego wsparcia ma być zwiększone wykorzystanie energii wiatru (pow. 5 MWe), energii słonecznej (pow. 2 MWe/MWth), energii geotermalnej (pow. 2 MWth), biomasy (pow. 5 MWth/MWe) oraz biogazu (pow. 1 MWe).

Środki z Unii Europejskiej pokryją równiez podłączenie urządzeń OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Pierwsze konkursy z programu Infrastruktura i Środowisko ruszą w 2016 r. Szacowana kwota alokacji wyniesie ok. 150 mln euro.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko będzie służył finansowaniu źródeł energii o dużej mocy. Instalacje o znaczeniu lokalnym i regionalnych będą dotowane z Regionalnych Programów Operacyjnych, w ramach których wspierane będą działania zmierzające do wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej, działania zmierzające do budowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II lub III generacji, a także działania mające na celu budowę lub przebudowę instalacji umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

O dofinansowanie na ten cel w ramach RPO będą mogły starać się samorządy, ich związki i stowarzyszenia, zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie, organizacje pozarządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, przedsiębiorcy, operatorzy systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego, a także kościoły i związki wyznaniowe.

Pierwsze konkursy mogą zostać uruchomione już w IV kwartale 2015 r. Łączna kwota przeznaczona na rozwój odnawialnych źródeł energii za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych wyniesie ok. 897 mln euro.

W woj. mazowieckim ze rodków RPO wsparciem zostanie objęta budowa i przebudowa infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej z OZE, szczególnie energetyka słoneczna, mała energetyka wiatrowa i biogaz. W przypadku tego ostatniego wspierane będą głównie instalacje o najwyższej wydajności spalania z uwzględnieniem  systemów umożliwiających kontrolę emisji. Inwestycje powinny wpisywać się w wojewódzkie plany jakości powietrza i uwzględniać wymogi Unii Europejskiej. Projekty w zakresie energetyki wodnej dotyczyć będą wyłącznie modernizacji istniejących obiektów.

Nabór na Mazowszu i Lubelszczyźnie rozpocznie się w 2016 r. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach dwóch działań: Wsparcie wykorzystania OZE i Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach .

Kto otrzyma unijne środki na inwestycje w OZE?

Kluczowym kryterium podczas oceny wniosków będzie efektywność kosztowa w powiązaniu z osiąganymi efektami ekologicznymi w stosunku do planowanych nakładów finansowych. Ponadto o wsparciu takich projektów decydować będą także inne osiągane rezultaty w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2). Efekty realizaowanych projektów zostaną wzmocnione wdrożeniem inteligentnych systemów  zarządzania energią w oparciu o technologie informatyczno-komunikacyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here